LIFE 4Forest leverer viden til ny EU skovstrategi

Publiceret 18-10-2022

EU-Kommissionen fremlagde i juli 2021 en ny skovstrategi for 2030

>>Link til EU-Kommissionens ny skovstrategi for 2030.

Naturnær skovdrift  og klimaforandringer

Strategien indeholder målsætninger, der skal sikre genopretning af skove og styrkelse af bæredygtig skovbrug, særligt med henblik på tilpasning til klimaforandringer og skovenes modstandsdygtighed.

Blandingsskov

I strategien nævnes EU-Kommissionens arbejde med at fastlægge retningslinier for naturnær skovdrift, som senere skal indgå i arbejdet med indikatorer og nye tærskelværdier for bæredygtig skovbrug.

Frivillig certificeringsordning for naturnær skovdrift og biodiversitetsvenlig skov

EU-kommissionen har også beskrevet en ambition om i samarbejde med medlemsstaterne, at udvikle en frivillig certificeringsordning for naturnært skovbrug.  Det betyder, at de praksisser i skovforvaltning, der er mest biodiversitetsvenlige, kan drage fordel af et EU-kvalitetsmærke. Dette er dog først efter, at man har gennemført en konsekvensanalyse med inddragelse af interessenter.

EU-Parlamentet efterlyser vurdering af effekterne og erfaringer

EU-Parlamentet offentliggjorde 13. september 2021 deres holdning til Kommissionens forslag.

De anerkender at naturnære principper og en bæredygtig skovdrift har potentiale til at skabe lignende eller bedre økonomiske fordele for skoven end vi har i dag, samtidig med at økosystemernes integritet og modstandsdygtighed bevares og fremmes.

Man anerkender også at skovenes potentiale som kulstofdræn og biodiversitetsly bliver højere i en naturnær drevet skov og at det har potentiale til at genoprette biodiversiteten.

>>Læs om Baseline studie, der afdækker hvad vi ved om konvertering til naturnær skovdrift i nåleskov i dag. 

De økonomiske konsekvenser

Samtidig anbefaler de i EU-Kommissionen og medlemsstaterne, at man vurderer de økonomiske konsekvenser ved at drive skov naturnær, herunder hvilke direkte og indirekte konsekvenser det har for beskæftigelse.

Kommissionen anbefaler at statsskovene skal bidrage med viden og ekspertise inden for naturnær skovdrift, til gavn for det private skovbrug.

Træstammer læsses i skoven

LIFE 4Forest bidrager til EU skovstrategi

Det er netop et af formålene med LIFE 4Forest – projektet, som fokuserer på at belyse barrierer for implementering af naturnær skovdrift. Målet er at samle eksisterende og ny viden om naturnær skovdrift. Projektet vil derfor kunne bidrage med relevant og vigtig viden til Kommissionen og medlemsstaternes videre arbejde med at fremme og implementere naturnære principper i deres arbejde.

>>Læs mere om LIFE 4Forest projektet. 

Skrevet af Tanja Blindbæk Olsen Afdelingsleder i Dansk Skovforening, som er partner i LIFE 4Forest.