Fra bar mark til naturnær skov

Publiceret 26-09-2022

Hvordan kommer man fra en bar mark til en skov etableret og dyrket efter principperne for naturnær skovdrift? Det spørgsmål er Addit Skov med til at svare på de kommende år. Planen er, at erfaringer herfra bruges til at skrive en manual til rejsning af nåletræsdomineret skov baseret på principperne for naturnær skovdrift.

I foråret 2022 blev de første planter sat i jorden og nu er 5,4 ha plantet i 6 forskellige blandinger med 3-4 forskellige nåletræarter i hver blanding. Det skal give erfaringer med, om der kan etableres og dyrkes skov efter helt andre og mere bæredygtige principper end den monokultur, der har domineret dyrkning af nåletræ hidtil. 

Skovrejningsareal

 De første planter kom i jorden i foråret 2022. Her er det en blanding af ædelgran, rødgran, lærk og bøg plantet med en afstand på 1,75m x 1,5m.

 

Skovrejsningsareal 2022 efter første radrensning

Sådan ser arealet ud i efteråret 2022 efter første radrensning.

>>Skovrejsning er et af LIFE 4forest 9 aktioner

 

Vi tog på besøg hos Skovrider Niels Peter Dalsgaard Jensen fra Salten Langsø Skovadministration A/S (SLS A/S), som har rejst skoven for Addit Skov ApS. og spurgte til de første erfaringer.

Niels Peter Dalsgaard

Niels Peter Dalsgaard Jensen

>>Følg med i udviklingen - abonner på LIFE 4forest nyhedsbrev 

Hvad er udfordringerne med landbrugsjord?

Landbrugsjorden er typisk velgødet og derfor mere næringsrig end skovjord og det får betydning for, hvordan træarterne vokser i forhold til hinanden. Vi ved at skyggetræarterne er robuste i etablerede skovklima, men hvordan klarer de udfordringerne på bar mark? Kan skyggetræarter, som ædelgran, grandis, douglasgran klare soleksponeringen, barfrost og vindslid? Det er noget af det Niels Peter Dalsgaard er spændt på at se i forsøget på at rejse skoven efter naturnære principper.

Pioner projekt

Støtte til skovrejsning har hidtil kun omfattet skove med løvtræ. Med det stigende fokus på klima-robuste skove og produktion af træ til byggeindustrien, vil der hurtigt opstå et behov for rejsning af skove primært med nåletræ. Skovrejsningen ved Addit Skov er altså pionerprojekt i etablering af skov dyrket efter naturnære principper. Sammen med to andre skovrejsninger hos HedeDanmark og Skovdyrkerne indsamler LIFE 4Forest erfaringer fra i alt 85 ha skovrejsning.

De første erfaringer er lovende

Når han ser på bevoksningen nu, er erfaringerne gode. En af bekymringerne er at skyggetræerne tørrer ud, når de ikke står i et etableret skovklima. På trods af en længere periode med tørke, ser det dog ikke ud til at skyggetræer er ramt af udtørring. I efteråret bliver arealet gennemgået systematisk for udgåede træer og der bliver suppleret med nye planter. Næste udfordring er udtørring pga. vinterfrost i kommende vintre.

Douglasgran

Planterne klarer sig godt indtil videre. Her en douglasgran, der er hovedtræ i bevoksningen.

Udfordringen med hjortevildt fjernet med hegn

Hjortevildtets forkærlighed for at bide unge planter er i første omgang forhindret ved at hegne arealet.

Hegn om skovrejsningsareal

“Vi vil vise potentialet med etablering af naturnær skov uden vildtet, derfor har vi hegnet”, fortæller Niels Peter Dalsgaard. “Vi kommer til at fjerne hegnet, når løvtræbæltet omkring nåleskoven er etableret og bevoksningen er kommet op i størrelse, hvor de største risici for vildtskader er væk.” fortsætter han.

>>Håndtering af vildt er en aktionerne i 4forest.

Hvorfor rejser I skov naturnært?

SLS A/S er gået med i LIFE 4forest for at bidrage til viden om, hvordan naturnære principper og udnyttelse af skovens multifunktion kan bidrage til en mere bæredygtig skovdrift.

Naturnær skovdrift med nåleskov er nyt for mange private skovdyrkere og Niels Peter Dalsgaard erkender, at det ikke er uden risiko at etablere nåletræsblandinger med skyggetræarter på bar mark.

“Vi har 30 års erfaring med at etablere blandingskulturer med naturnær drift for øje og dermed viden om fx. vækstrelationer og blandingsmønstre, men vores viden er fra etableret skov på dårlig jord med lavt pH. Skal vi finde nye modeller for skovrejsning, er vi nødt til at eksperimentere, som vi gør her. Klimaforandringer kalder på nye skovdriftsformer, hvor vi udnytter skovens multifunktion. Skoven skal ikke kun producere bæredygtige byggematerialer, men også biodiversitet, biomasse, CO2 binding, grundvand osv.

“En af nøglerne til udviklingen er den faglige viden som forskningen og skovdyrkerne opbygger gennem eksperimenter som dette. Personligt kunne jeg ikke drømme om at gå tilbage til at dyrke den monokultur, vi praktiserede indtil starten af 1990`erne og jeg er spændt på at se om vi kan lykkes med etablering af skov på naturnær vis. Vel at mærke så den både er rentabel for skovejeren og til mest mulig gavn for klimaet.”

Mit håb er, at vi om ca. 15 år kan se om det lykkes at etablere et nyt skovklima med den blandingsskov af nåletræ, som er målet. Målet er selvfølgelig også at skovsystemet derfra kan klare sig selv. Det værste scenarie er at blandingerne ender i monokultur, fordi hjælpetræarter og andre ikke klarer etableringen. Det må tiden vise.”

>>Følg med i udviklingen - abonner på LIFE 4forest nyhedsbrev

Hvis man vil i gang allerede nu

Niels Peter Dalsgaards råd til den skovejer, der allerede nu vil prøve at rejse nåleskov naturnært, er at forberede sig godt. Kort fortalt betyder det:

 • Beslut hovedtræarten
 • Find hjælpetræarter derud fra
 • Vælg indblandingstræarter – lystræarter og skyggetræarter
 • Vælg arter der kan opfylde andre mål end træproduktion
 • Vælg træarter ud fra lokale erfaringer.

SLS a/s tror allerede så meget på projektet, at der er planer om at rejse yderligere naturnær skov på 100 ha.

Addit skovkort

Skoven er etableret på 5,4 ha landbrugsjord i det 6 parceller markeret med grønt.

Skrevet af Janne Bavnhøj.

Fakta om skovrejsning ved Addit Skov

5,4 ha plantet med 6 forskellige blandinger med 4 forskellige nåletræarter i hver blanding.

Parcel K Areal 0,90 ha

 • HOVEDTRÆART Douglasgran 20%
 • Grandis 50% hjælpetræart og skyggetræart
 • Thuja 15% skyggetræart
 • Sitkagran 15% lystræart og skaber hurtigt skovklima

Parcel I - areal 0,91 ha

 • HOVEDTRÆART Ædelgran 40%
 • Rødgran 30% hjælpetræart og halvskyggetræart
 • Lærk 20% lystræart og skaber hurtigt skovklima
 • Bøg 10% træart valgt af hensyn til stabilitet, frøkilde og biodiversitet

Parcel M 0,90 ha

 • HOVEDTRÆART Douglasgran 20%
 • Rødgran 70% hjælpetræart og halvskyggetræart
 • Bøg 10% træart valgt af hensyn til stabilitet, frøkilde og biodiversitet

Parcel N 0,90 ha

 • HOVEDTRÆART Douglasgran 20%
 • Ædelgran 50% hjælpetræart og skyggetræart
 • Cypres 20% skyggetræart
 • Skovfyr 10% lystræart og hjemmehørende træart

Parcel O areal 0,90 ha

 • HOVEDTRÆART Douglasgran 40%
 • Grandis 20% hjælpetræart og skyggetræart
 • Rødgran 40% hjælpetræart og halvskyggetræart

Parcel P areal 0,90 ha

 • HOVEDTRÆART Douglasgran 20%
 • Grandis 40% hjælpetræart og skyggetræart
 • Thuja 30% skyggetræart
 • Tsuga 10% skyggetræart